De Herder en Zijn hart

Johannes 10,11 Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.

Ik ben de goede Herder. Er waren toen ook anderen. Ik denk aan profeten, die mensen naar de mond spraken. Zij pasten hun boodschap aan. Zij spraken wat mensen graag horen wilden.

Slechte herders hadden de gave om de verlangens van mensen te peilen en  zij verstonden de kunst om hun boodschap daar precies bij aan te passen. Vandaag noemen wij zulke profeten ‘populisten’. Ze zijn er in allerlei soorten. Hun doel is aanzien, winst, naam en macht. Ze spreken hun toehoorders en volgelingen naar de mond. Zij bedoelen echter alleen zichzelf.

In het vervolg van de tekst noemt Jezus de slechte herders ‘huurlingen’. Het zijn knechten die hun taak alleen maar uitvoeren voor geld. Zij hebben geen hart voor de schapen. Zij bekommeren zich niet echt om de kudde. Als er gevaren dreigen, staan zij niet in de bres, maar kijken weg.

Waarom is een goede herder goed? Hij is bereid een offer te brengen. De echte herder zal te vuur en te zwaard de kudde beschermen en houdt van zijn schapen tot het einde. Hij is zelfs bereid voor zijn schapen te sterven.

Jezus is die goede Herder. Hij loopt niet voor deze roeping weg. Hij heeft er mee geworsteld in de gebeden en met name in de Hof van Gethsémané. Hij wil hetzelfde als Zijn Vader en spreekt de wens uit: ‘Uw wil geschiede’.

Valse profeten, Judas en de leden van het Sanhedrin zeggen als het er op aan komt: ‘je ziet maar’. Bij berouw, kunnen zij niet vergeven. Zij weten niet van troost.

Hoe anders is dat bij Jezus. Hij haalt zondaren uit bordelen en tollenaarshuizen. Hij eet met hen. Hij wast hen schoon. Hij maakt hun levens nieuw. Zelf betaalde Hij daarvoor de prijs. Hij heeft voldaan aan het kruis van Golgotha. Daar is Hij gestorven en heeft het handschrift van de zonde gewist.

Zijn offer is kostbaar. Het heeft Hem alles gekost. Hij deed het dan ook voor Zijn gunstgenoten. In Zijn ogen zijn zij kostbaar. Psalm 116 zegt: Kostbaar in de ogen van de HEER is het leven van zijn getrouwen. Hij slaat Zijn oog op hen en is hen genadig.

Zijn kostbare leven gaf Hij om allen die Hem liefhebben hun kostbare leven terug te geven. Soms is dat leven waardeloos geworden door schuld en ellende die daaruit voortvloeien. Hij vereffent de schuld en neemt de pijn weg. Hij vernieuwt het leven van dag tot dag. De ene genade na de andere. Dat komt allemaal uit Zijn hart, echte bekommernis voor mensen in kommer en kwel. Niemand heeft een hart als Hij. Bereid tot een offer. Meer nog, Hij heeft Zijn leven gegeven. Volbracht. Hij is opgestaan. De goede Herder is Hij

Een kostbaar Evangelie en ik ben kostbaar in Zijn oog.

Ds. Fré van Roest